Transcript: 

Nederlands

Mag ik zeggen, ok…

Hei ik ben Marlies Lenaerts van Recht op Lucht, samen met een hoop andere mensen, inwoners van Stad Antwerpen willen wij met Recht op Lucht reageren tegen het feit dat de luchtkwaliteit in Antwerpen nog steeds niet voldoet aan de normen. Samen met de hulp van juristen hebben wij een brief opgemaakt waarin het schuldig verzuim wordt gemotiveerd en waarin ook duidelijk de effecten op onze gezondheid worden uitgelegd.

Die gezondheidsschade en de vroegtijdige overlijdens zijn niet mis. Ten gevolge van fijn stof overlijden er meer dan 400 mensen vroegtijdig, ten gevolge van NO2 meer dan 300. Dan moet je weten dat er ten gevolge van corona in Antwerpen iets meer dan 500 mensen vroegtijdig zijn overleden. Dus dat zijn echt grote getallen. Ook de impact op de gezondheid is echt groot. Meer dan 1000 mensen krijgen jaarlijks astma door de ongezonde lucht in Antwerpen, tot 1500 mensen die er diabetes van krijgen. En dan ook nog een aantal schrijnende gevallen: tot 50 mensen die longkanker krijgen, of chronische luchtwegeninfecties die dus jarenlang getekend zijn. Dat is allemaal rechtstreeks toe te schrijven aan de ongezonde lucht in Antwerpen.

Sinds 2015 moeten de luchtkwaliteitsnormen overal in Vlaanderen gehaald worden, we zijn nu 2021 en ze worden in Antwerpen nog altijd niet overal gehaald. Hoe langer hoe meer wordt het toch wel dringend tijd dat er extra maatregelen genomen worden om ons de gezonde lucht te bezorgen waar we recht op hebben.

Er zijn al verschillende straten in gesprek gegaan met het stadsbestuur maar dat heeft de afgelopen jaren weinig tot niets uitgehaald dus stellen wij het stadsbestuur maar ook Vlaanderen verantwoordelijk voor de luchtkwaliteit die nog altijd niet in orde is.

Daarmee vragen wij aan de procureur om een onderzoek in te stellen, een onderzoek naar de gezondheidsschade en de verantwoordelijken daarvan aan te duiden, te vervolgen en eventueel ook te veroordelen. Het initiatief ligt nu in eerste instantie bij de procureur en wij hopen dat die onze logica volgt en effectief een onderzoek in zal stellen.

Ik ben een klacht komen indienen omdat ik het belangrijk vind dat er propere lucht moet zijn in Antwerpen omdat het beter is voor ons en voor het milieu.

Deze actie is het startschot van een nieuwe campagne, Recht op Lucht, waarbij we ook nog andere dingen gaan doen dan alleen klacht indienen. Maar wat er vandaag gebeurd is: alle mensen die er ook genoeg van hebben, die dienen klacht in. Dat komt dan bij de procureur terecht, dan ligt het initiatief bij de procureur en dan gaan we een tijdje moeten wachten om te weten wat hij ermee gaat doen. Alle mensen die klacht indienen gaan normaal gezien ook op de hoogte gehouden blijven of er gevolg aan gegeven wordt of niet.

Wij zijn daarnaast ook metingen aan het doen in een aantal street canyons of de meest ongezonde straten van de stad, en ook daar plannen wij om in het najaar andere acties rond te voeren om dat opnieuw op de kaart te zetten.

Het is ook vooral de frustratie dat in zoveel steden, zowel in België maar vooral in onze buurlanden, grote steden, wel vooruitgang wordt geboekt. We hebben het gevoel dat we in Stad Antwerpen ter hoogte blijven trappelen, terwijl dat je met heel wat interessante maatregelen de luchtkwaliteit kan verbeteren, en niet alleen dat.

Ik ben ook eens een tijd geleden in Kopenhagen geweest en daar waren de fietspaden en zo ook veel beter en dat zou in Antwerpen ook heel handig zijn. 

Als je inzet op minder gemotoriseerd verkeer door je stad, dan slaag je erin om ook ruimte te maken voor water en groen. Dat is niet enkel voor de gezondheid van mensen, de mentale en fysieke gezondheid van inwoners belangrijk, maar dat is ook nodig om ruimte te vinden voor water en groen. Het is ook nodig voor de klimaatuitdagingen waar we voorstaan. We gaan te maken krijgen met steeds langere hittezomers, met intensere regenbuien. En daar moeten we de stad op voorbereiden. Daar hebben we ruimte voor nodig, en daar moeten we de stad voor vergroenen, en meer ruimte voorzien voor groen en water. Dat loopt samen met luchtkwaliteit: dat zijn verschillende winsten die je boekt met dezelfde soort maatregelen.

Er zijn ook gewoon veel te weinig fietspaden of veel te smalle om over te kunnen fietsen, dus dan denken de mensen dat auto’s veel praktischer zijn om over te gaan. Om gewoon met de auto te gaan, en niet met fietsen.

Ik wil als ruimtelijk planner er voor zorgen dat de publieke ruimte klaar wordt gemaakt voor de klimaatuitdagingen die volgen en dat de publieke ruimte ook een plek is waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar mensen op een veilige en een gezonde manier elkaar kunnen zien ook zich kunnen verplaatsen. Dat heeft met luchtkwaliteit, met gezonde lucht te maken, met gezond leven en een actieve levensstijl te maken en dat heeft te maken met een publieke ruimte die daar op moet worden aangepast.

Het zijn trouwens de meest zwakke hier in Antwerpen die daar de grootste gevolgen van dragen. De kinderen, die klein zijn en nog meer op het niveau van de uitlaatgassen rondlopen. Maar ook de oudere mensen en de mensen die al ziek zijn.

Wij willen gewoon dat er frisse lucht is, en dat er niet te veel auto’s zijn. Want anders moeten de mensen te veel hoesten door de rook.

Er is bovendien ook een verband tussen uw inkomen en blootstelling aan slechte lucht. Hoe minder je verdient hoe meer je blootgesteld wordt aan slechte lucht. En je wordt ook nog eens meer ziek van. Dat is een onrechtvaardige situatie en wij vinden dat dat niet meer kan. Wij vinden met Recht op Lucht dat iedereen recht heeft op gezonde lucht, wat ook je afkomst is, hoe rijk je ook bent, waar je ook woont: iedereen heeft recht op gezonde lucht.

Er zijn te veel slachtoffers die elk jaar vallen in de stad. En dat hoeft niet, het kan anders.

English

Can I say something, okay…

Hi, I’m Marlies Lenaerts from Recht op Lucht [The Right to Air], together with a lot of other people, citizens of the City of Antwerp, we want to respond with Recht op Lucht against the fact that the air quality in Antwerp still does not meet the legal noms. Together with the help of lawyers, we wrote a letter in which the criminal negligence is motivated and in which the effects on our health are clearly explained.

The health damage and the premature deaths are not to be underestimated. More than 400 people die prematurely as a result of black carbon emissions, and more than 300 people die prematurely as a result of NO2. You should know that slightly more than 500 people died prematurely as a result of corona in Antwerp. So those are really big numbers. The impact on health is also really sizable. More than 1000 people get asthma every year due to the unhealthy air in Antwerp, up to 1500 people get diabetes from it. And then, there are also a number of really distressing cases: up to 50 people who get lung cancer, or chronic respiratory infections, who have to deal with the effects during years. This is all directly attributable to the unhealthy air in Antwerp.

Since 2015, the air quality norms have to be met everywhere in Flanders, we are now 2021 and they are still not being achieved everywhere in Antwerp.It is starting to becomes more and more urgent that extra measures are taken to provide us with the healthy air to which we are entitled.

Several streets have already entered into talks with the city council, but that has had little or no effect in recent years, so we hold the city council, but also Flanders, responsible for the air quality, which is still not to norm.

With this we ask the public prosecutor to initiate an investigation, to designate the responsibles for the health damage, to prosecute and possibly to convict them. The initiative now lies in first instance with the prosecutor and we hope that he will follow our logic and effectively launch an investigation.

I came to file a complaint because I think it is important that there should be clean air in Antwerp because it is better for us and for the environment.

This action is the start of a new campaign, Right to Air, in which we will also do other things than just file a complaint. But what happened today: all people who have had enough, they file a complaint. That then ends up with the prosecutor, then the initiative lies with the prosecutor and then we have to wait a while to know what he is going to do with it. All people who file a complaint will normally also be kept informed whether it is followed up or not.

We are also taking measurements in a number of street canyons or the most unhealthy streets in the city, and we are also planning other actions there in the autumn to put that back on the map.

It is also mainly the frustration that progress is being made in so many cities, both in Belgium but especially in our neighboring countries, in large cities. We have the feeling that in the City of Antwerp we’re pedaling in place, while you can improve the air quality with a lot of interesting measures, and not only that.

I also went to Copenhagen a while ago and the bike paths and such were much better there and that would be very handy in Antwerp too.

If you aim for less motorized traffic through your city, you will also succeed in making room for water and greenery. This is not only important for people’s health and the mental and physical health of residents, but it is also necessary to find space for water and greenery. It is also necessary for the climate challenges we face. We are going to have to deal with increasingly longer hot summers, with more intense rain. And we have to prepare the city for that. We need space for that, and for that we need to make the city greener, and provide more space for greenery and water. This goes hand in hand with air quality: these are different gains that can be achieved with the same type of measures.

There are also simply far too few cycle paths or far too narrow to cycle on, so people think that cars are much more practical to use.

As a spatial planner, I want to ensure that the public space is prepared for the climate challenges that follow and that the public space is also a place where people can meet and where people can see each other and move around in a safe and healthy way. This has to do with air quality, with healthy air, with healthy living and an active lifestyle and with a public space that has to be adapted to this.

In fact, it is the weakest here in Antwerp who bear the greatest consequences. The children, who are small and walk at the level of the exhaust pipes. But also the older people and the people who are already sick.

We just want fresh air and not too many cars. Because otherwise people will have to cough too much because of the smoke.

There is also a link between your income and exposure to bad air. The less you earn, the more exposed you are to bad air. And it also makes you more sick. That is an unjust situation and we believe that this is no longer possible. With Right to Air, we believe that everyone has the right to healthy air, whatever your origin, no matter how rich you are, wherever you live: everyone has the right to healthy air.

There are too many victims every year in the city. And that is not necessary, it can be done differently.

Français

Puis-je dire quelque chose, d’accord…

Salut, je suis Marlies Lenaerts de Recht op Lucht [Droit à l’air], avec beaucoup d’autres personnes, citoyens de la ville d’Anvers, nous voulons répondre avec Recht op Lucht contre le fait que la qualité de l’air à Anvers ne répond toujours pas aux noms légaux. Avec l’aide d’avocats, nous avons rédigé une lettre dans laquelle la négligence criminelle est motivée et dans laquelle les effets sur notre santé sont clairement expliqués.

Les dommages pour la santé et les décès prématurés ne doivent pas être sous-estimés. Plus de 400 personnes meurent prématurément à cause des émissions de noir de carbone, et plus de 300 personnes meurent prématurément à cause du NO2. Il faut savoir qu’un peu plus de 500 personnes sont décédées prématurément des suites du corona à Anvers. Ce sont donc de très gros chiffres. L’impact sur la santé est également très important. Plus de 1000 personnes souffrent d’asthme chaque année à cause de l’air malsain à Anvers, et jusqu’à 1500 personnes deviennent diabétiques. Et puis, il y a aussi un certain nombre de cas vraiment pénibles : jusqu’à 50 personnes qui ont un cancer du poumon, ou des infections respiratoires chroniques, qui doivent en supporter les effets pendant des années. Tout cela est directement attribuable à l’air malsain d’Anvers.

Depuis 2015, les normes de qualité de l’air doivent être respectées partout en Flandre, nous sommes maintenant en 2021 et elles ne sont toujours pas atteintes partout à Anvers. Il devient de plus en plus urgent que des mesures supplémentaires soient prises pour fournir l’air sain auquel nous avons droit.

Plusieurs rues ont déjà entamé des discussions avec le conseil municipal, mais cela n’a eu que peu ou pas d’effet ces dernières années, nous tenons donc le conseil municipal, mais aussi la Flandre, responsable de la qualité de l’air, qui n’est toujours pas aux normes.

Avec cela, nous demandons au procureur d’ouvrir une enquête, de désigner les responsables des atteintes à la santé, de poursuivre et éventuellement de les condamner. L’initiative appartient désormais en première instance au procureur et nous espérons qu’il suivra notre logique et lancera effectivement une enquête.

Je suis venu déposer une plainte car je pense qu’il est important qu’il y ait de l’air pur à Anvers car c’est meilleur pour nous et pour l’environnement.

Cette action marque le début d’une nouvelle campagne, Recht op Lucht, dans laquelle nous ferons également plusieurs actions, en plus de déposer une plainte. Aujourd’hui : toutes les personnes qui en ont assez, portent plainte. Puis l’initiative revient au procureur et il faut attendre un peu pour savoir ce qu’il va en faire. Toutes les personnes qui déposent une plainte seront normalement également tenues informées.

Nous effectuons également des mesures dans un certain nombre de ‘street canyons’ ou bien les rues les plus insalubres de la ville, et nous prévoyons également d’autres actions dans ces rues-là en l’automne pour remettre le problème en vigueur.

C’est surtout la frustration que des progrès soient faits dans autant de villes, à la fois en Belgique mais surtout dans nos pays voisins, dans les grandes villes. Nous avons le sentiment que dans la ville d’Anvers, nous pédalons sur place, alors que vous pouvez améliorer la qualité de l’air avec de nombreuses mesures intéressantes, et pas seulement cela

Il y a quelque temps je suis aussi allé à Copenhague et les pistes cyclables y étaient bien meilleures, et ce serait très pratique à Anvers aussi.

Si vous visez une circulation moins motorisée dans votre ville, vous réussirez également à faire place à l’eau et à la verdure. Ceci est non seulement important pour la santé des personnes et la santé mentale et physique des citoyens, mais il est également nécessaire de trouver de l’espace pour l’eau et la verdure. C’est également nécessaire pour se préparer pour les défis climatiques auxquels nous sommes confrontés. Nous allons devoir faire face à des étés chauds de plus en plus longs, avec des pluies plus intenses. Et nous devons préparer la ville à cela. Nous avons besoin d’espace pour cela, et nous devons rendre la ville plus verte et offrir plus d’espace pour la verdure et l’eau. Cela va de pair avec la qualité de l’air: ce sont des gains différents qui peuvent être obtenus avec le même type de mesures.

Il y a aussi tout simplement beaucoup trop peu de pistes cyclables ou elles sont beaucoup trop étroites pour faire du vélo, donc les gens pensent que les voitures sont beaucoup plus pratiques à utiliser.

En tant qu’aménageur du territoire, je veux m’assurer que l’espace public est préparé aux défis climatiques qui s’ensuivent et que l’espace public est aussi un lieu où les gens peuvent se rencontrer et où on peut se voir et se déplacer de manière sûre et saine. Cela a à voir avec la qualité de l’air, avec un air sain, avec un mode de vie sain et un mode de vie actif et avec un espace public qui doit être adapté à cela.

En fait, ce sont les plus faibles ici à Anvers qui en subissent les plus lourdes conséquences. Les enfants, qui sont petits et marchent au niveau des pots d’échappement. Mais aussi les personnes âgées et les personnes déjà malades.

Nous voulons juste de l’air frais et pas trop de voitures. Parce que sinon les gens devront tousser trop à cause de la fumée.

Il existe également un lien entre les revenus et l’exposition au mauvais air. Moins vous gagnez, plus vous êtes exposé au mauvais air. Et cela vous rend aussi plus malade. C’est une situation injuste et nous pensons que ce n’est plus possible. Avec Recht op Lucht, nous pensons que chacun a droit à un air sain, quelle que soit son origine, quelle que soit sa richesse, où que l’on habite: chacun a droit à un air sain.

Il y a trop de victimes chaque année dans la ville. Et ce n’est pas nécessaire, ça pourrait être différent.