Versie: 1.0_20210508

Standaardklacht

Aan de Procureur des Konings bij de Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen afdeling Antwerpen Bolivarplaats 20 2000 Antwerpen Geachte Procureur, Hierbij wens klacht neer te leggen om de redenen hieronder vermeld :
 • Ik leg klacht neer voor mezelf, als slachtoffer
 • Ik leg klacht neer als ouder / voogd van een slachtoffer: (naam) …….
Zoals in tal van woonwijken in Antwerpen, maakt luchtverontreiniging in mijn straat dag in, dag uit slachtoffers. De kans is erg groot dat ik of mijn kind(eren) (ernstige) gezondheidsgevolgen ondervinden door het inademen van de lucht in de straten waar we wonen, spelen, sporten, werken, gaan winkelen of naar school gaan. Wetenschappers en beleidsmakers zijn het er al jaren over eens dat een betere luchtkwaliteit nodig is voor onze gezondheid (1). Het recht op bescherming van de gezondheid en het recht op een gezonde leefomgeving zijn grondrechten die een positieve verplichting van de overheid inhouden om deze te waarborgen (2). Toch blijft een te slechte luchtkwaliteit onze gezondheid aantasten. Luchtverontreiniging is een belangrijke oorzaak van kanker en andere ziekten (bv. hart- en vaatziekten, verminderde longfunctie, verergerd astma, vruchtbaarheidsproblemen en problemen met het centraal zenuwstelsel). Chronische blootstelling kan elk orgaan in het lichaam beïnvloeden en bestaande gezondheidsproblemen compliceren en verergeren (3). Enkele cijfers:
 • Een Vlaming verliest gemiddeld 14 gezonde maanden van zijn leven door de blootstelling aan de huidige fijnstofconcentraties (4). Kinderen, ouderen en mensen met bestaande gezondheidsproblemen zijn extra gevoelig voor de negatieve gezondheidseffecten van luchtverontreiniging.
 • In 2018 waren er in België 8.950 voortijdige sterfgevallen ingevolge de slechte luchtkwaliteit (fijn stof, NO2 en ozon). (5)
 • De luchtkwaliteit in Antwerpen is bij de slechtste van Europa – een recente wetenschappelijke studie plaatst Antwerpen op de tweede plaats van steden met de meeste vroegtijdige doden door luchtverontreiniging (6). In stad Antwerpen alleen sterven jaarlijks 412 mensen vroegtijdig ten gevolge van fijn stof PM 2,5 (situatie 2018) (7) en 307 mensen ten gevolge van NO2 (situatie 2015) (6). Ter vergelijking: ten gevolge van COVID19 stierven in 2020 naar schatting 582 personen vroegtijdig in stad Antwerpen (8).
 • Internationale studies tonen een verband aan tussen overlijden aan COVID19 en slechte luchtkwaliteit. In de VS werd een stijging van de mortaliteit vastgesteld van gemiddeld 11% per microgram PM2,5 per m³ (9). Vertaald naar Antwerpen zou dit betekenen dat de luchtvervuiling COVID19 2,5 keer dodelijker maakte (concentratie 2019 = 14 microgram PM2.5 per m³), of 352 mensen die overleden aan corona omwille van luchtvervuiling.
 • Volgens het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid zorgt de luchtverontreiniging in Antwerpen alleen voor jaarlijks ongeveer 1000 extra astmapatiënten, 1.000 tot 1.500 extra diabetes type 2 patiënten, 150 acute luchtweginfecties bij baby’s, 40 bijkomende longkankerpatiënten, 50 mensen die levenslange en onherstelbare schade aan de longen oplopen (COPD). (10)

Ernstige nalatigheid door de overheid

De gezondheidseffecten en de bronnen van luchtverontreiniging zijn al lang gekend, net zoals de mogelijke maatregelen. België wordt al sinds 2011 op de vingers getikt door de Europese Commissie omdat de luchtkwaliteit, onder andere in Antwerpen, niet aan de Europese richtlijnen voldoet (11). In 2011 kreeg Vlaanderen nog uitstel van de Europese Commissie, met de plechtige belofte om de Europese richtlijnen voor luchtkwaliteit in 2015 zeker te respecteren. Nu, anno 2021, worden deze wettelijk vastgelegde normen in Antwerpen nog steeds niet gehaald (12). Bovendien zijn de huidige wettelijk vastgelegde normen, zowel voor fijn stof als voor NO2, onvoldoende om onze gezondheid te beschermen. Daarover bestaat geen discussie (7, 13). De gezondheidsnorm voor fijn stof PM2.5 van de Wereldgezondheidsorganisatie is 2 maal strenger dan degene vastgelegd in de Europese richtlijn (norm WHO 10 microgram/m³, Europese richtlijn 20 microgram/m³). In lange, smalle straten met een hoge verkeersintensiteit (street canyons), is de concentratie roet (een van de gevaarlijkste componenten van luchtverontreiniging) twee tot drie keer hoger dan gemiddeld (14). De concentratie NO2 is er beduidend hoger en overschrijdt vaak de wettelijke norm (15). In deze straten is lokaal gemotoriseerd verkeer veruit de grootste bron van luchtverontreiniging (16). Een daling van de lokale verkeersintensiteit is noodzakelijk om de luchtkwaliteit in die straten op voldoende veilig niveau te brengen. Het (intussen afgelopen en niet hernieuwde) “actieplan fijn stof en NO2 in de Antwerpse haven en de stad Antwerpen 2014-2018” erkende dit: “voor deze [knelpunt]locaties worden prioritair maatregelen genomen in het bijzonder inzake aanpassing van de circulatie.” (17). In de praktijk is in geen enkele van de knelpuntlocaties een aanpassing gebeurd aan de circulatie. Meer nog: ook in 2021 weigert de Stad Antwerpen om maatregelen rond verkeerscirculatie te nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren. In het Vlaamse Luchtkwaliteitsplan 2030 (16) zijn geen concrete aanpassingen aan de verkeerscirculatie in street canyons en andere probleemlocaties opgenomen. Ook in de zones rond de snelwegen is de concentratie roet, fijn stof PM2.5 en NO2 veel hoger dan gemiddeld (15, 18). Op minder dan 500m van een snelweg wonen in Antwerpen meer dan 100.000 mensen en liggen er 99 scholen (19). Kinderen die opgroeien op minder dan 500 meter van snelwegen hebben een signifcant lagere longinhoud. Het wonen of naar school gaan in de nabijheid van een autosnelwegen is ook gerelateerd aan chronische respiratoire problemen. De redelijke termijn voor de overheid om te zorgen voor gezonde lucht is ruimschoots overschreden.  De luchtwegen van duizenden personen zijn in tussentijd onherroepelijk aangetast. Het beleid van de Vlaamse Regering en stad Antwerpen biedt mij of mijn kind(eren) op dit ogenblik nog steeds geen reële bescherming. Het biedt die ook niet op voldoende korte termijn: wij leven nu, onze kinderen groeien nu op en de schade is onmiddellijk, zelfs indien deze zich pas in de toekomst manifesteert. Deze situatie is het gevolg van een ernstige nalatigheid om het fundamenteel recht op gezondheid en een gezonde leefomgeving te waarborgen. Het staat ver af van een hoog niveau van bescherming dat moet worden geboden en is niet in overeenstemming te brengen met de manier waarop een zorgvuldige overheid dient te handelen.  Het gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg in het Vlaamse en gemeentelijke beleid leidt tot ernstige gezondheidsschade (cf. art. 418 Strafwetboek). Hoewel het nalaten van de overheid niet is ingegeven vanuit de wil om gezondheidsschade toe te brengen, is de gezondheidsschade ingevolge het uitblijven van het nodige beleid gekend en opteert de overheid al jarenlang voor de aanvaarding van deze schade in de beleidsafwegingen. Dat is strijdig met internationale verplichtingen en mijn grondrechten. Het is schuldig verzuim (cf. art. 422bis e.v. Strafwetboek). De overheid laat na om mijn / onze gezondheid te beschermen en is aansprakelijk voor de schade die daardoor ontstaat. Hierbij verzoek ik  u om een onderzoek in te stellen naar de gezondheidsschade door luchtkwaliteit in Antwerpen, en de verantwoordelijken daarvoor te vervolgen, zijnde:
 • De stad Antwerpen, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen
 • De Vlaamse overheid, vertegenwoordigd door de Vlaamse regering
In verschillende street canyons en andere ongezonde straten waarvan vermoed kan worden dat de wettelijke norm voor NO2 overschreden wordt, zijn geen of onvoldoende gegevens beschikbaar. Ik verzoek u bijkomend om alle metingen en onderzoeken te voeren die nodig zijn om mogelijke overtredingen vast te stellen. Desgevallend verzoek ik u om middels milieustakingsvorderingen beperkingen op te leggen aan het gemotoriseerd verkeer zodanig dat de wettelijke norm voor NO2 voor alle inwoners van de stad Antwerpen gegarandeerd kan worden. Hoogachtend, Naam + handtekening:  Adres:  Datum:

Bijlage: Uitgebreide bronvermelding op www.rechtoplucht.be/dossier 

Eindnoten

1

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie vormt luchtverontreiniging het grootste milieurisico voor de gezondheid in de Europese Unie. Luchtverontreiniging veroorzaakt in de EU elk jaar ongeveer 400.000 vroegtijdige sterfgevallen en honderden miljarden euro’s aan externe kosten in verband met de gezondheid. Met name mensen in stedelijke gebieden worden hieraan blootgesteld. Fijnstof, stikstofdioxide en ozon op leefniveau zijn de luchtverontreinigende stoffen die verantwoordelijk zijn voor de meeste van deze vroegtijdige sterfgevallen.

2 De verplichting om een hoog niveau van bescherming te bieden tegen een ongezonde luchtkwaliteit en om de luchtkwaliteit te verbeteren volgt onder andere uit:
 • artikel 2 en 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
 • artikel 6 en 24 van het Verdrag inzake de rechten van het kind
 • artikel 37 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
 • artikel 23 van de Grondwet
 • Richtlijn 2008/50/EG van 21 mei 2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa
 • Richtlijn 2016/2284 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de vermindering van de nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen

3

European Environment Agency. 2020. Air pollution: how it affects our health. Opgehaald op https://www.eea.europa.eu/themes/air/health-impacts-of-air-pollution

4

MIRA (2019), Verloren gezonde levensjaren (DALY’s) door fijn stof. https://www.milieurapport.be/milieuthemas/milieu-gezondheid/dalys/verloren-gezonde-levensjaren-dalys-door-blootstelling-aan-fijn-stof

Volledig rapport: Van de Vel K., Van Holderbeke M., Buekers J. (2019), Actualisatie indicatoren ‘Verloren gezonde levensjaren (DALY’s) door blootstelling aan fijn stof’ en ‘Externe gezondheidskosten door fijn stof’,studie uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij, MIRA, MIRA/2019/06, VITO NV.

6

Khomenko et al, 2021. Premature mortality due to air pollution in European cities: a health impact assessment. The Lancet – planetary health.
https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(20)30272-2/fulltext

7

European Environment Agency. Associations between exposure to PM2.5, mortality and GDP per capita (2018). Opgehaald op https://eea.maps.arcgis.com/apps/InteractiveLegend/index.html?appid=f008e0dc0ce24edfae5463748de10f27

8 Oversterfte per gemeente in 2020. https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/01/15/sterftecijfers-2020/. data van StatBel.

9

Wu, X., Nethery, R. C., Sabath, M. B., Braun, D. and Dominici, F., 2020. Air pollution and COVID-19 mortality in the United States: Strengths and limitations of an ecological regression analysis. Science advances, 6(45). https://advances.sciencemag.org/content/6/45/eabd4049

10

Zorgatlas Vlaanderen (2020). https://zorgatlas.vlaanderen.be

11

In gebreke blijvend luchtkwaliteitsbeleid:

 • 2009: Europese Commissie start inbreukprocedure tegen België wegens overschrijdingen van de daggrenswaarde voor fijn stof (PM10).
 • 2011: Europese Commissie start inbreukprocedure tegen België wegens niet tijdige omzetting van de richtlijn luchtkwaliteit in de nationale wetgeving.
 • september 2011: Belgische vraag tot uitstel voor het behalen van de normen voor NO2 “omdat er een luchtkwaliteitsplan wordt opgesteld met maatregelen die ervoor zorgen dat de grenswaarden vóór het nieuwe uiterste tijdstip (2015) worden bereikt.”
 • 20 februari 2014: Europese Commissie stuurt laatste waarschuwing (een met redenen omkleed advies) naar België voor de naleving van de normen voor fijn stof.
 • juni 2015: Europese Commissie daagt België voor het Europees Hof van Justitie omdat België er onvoldoende in slaagt om de concentraties van fijn stof in de lucht te verminderen terwijl de termijn voor naleving al lang is verstreken. Deze procedure werd later wel opgeschort omdat de cijfers sedertdien beter zijn en niet werd aangetoond dat er in de toekomst nog overschrijdingen zouden zijn.
 • 28 april 2016: Europese Commissie start inbreukprocedure wegens schending van de NO2-normen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor Antwerpen werd de norm ook niet behaald, maar een inbreukprocedure was nog niet aan de orde omdat er uitstel werd bekomen.
 • 8 november 2018: start inbreukprocedure door de Europese Commissie omwille van de aanhoudende overschrijdingen voor de normen voor NO2 en de weinig ambitieuze en te langzaam ingevoerde maatregelen. Europese Commissie – Informatieblad, 8 november 2018:
  “België heeft bij voortduring niet voldaan aan de bindende grenswaarden voor NO2, een verontreinigend gas, in het Brussels Gewest sinds de invoering ervan in 2010. Ook de agglomeratie Antwerpen overschrijdt de toegestane waarden, ondanks een latere inwerkingtredingsdatum, namelijk 2015. Hoewel er enkele maatregelen zijn ingevoerd om de luchtverontreiniging te bestrijden, zoals lage-emissiezones, vreest de Commissie dat de huidige maatregelen niet toereikend zijn om zo spoedig mogelijk aan de wetgeving te voldoen. De Commissie zet ook vraagtekens bij de manier waarop de luchtkwaliteit in België wordt gemonitord, met inbegrip van de locatie van meetpunten voor NO2 in Brussel. De Commissie heeft daarom besloten België een aanvullende aanmaningsbrief te sturen.”
 • 10 oktober 2018: Rechtbank van eerste aanleg Brussel veroordeelt de Vlaamse minister van Leefmilieu om binnen één jaar een luchtkwaliteitsplan voor alle agglomeraties klaar te hebben omwille van overschrijdingen van de jaargrenswaarden voor NO2. Het saneringsplan voor de agglomeratie Antwerpen van december 2017 voldoet niet aan de vereisten van de Europese richtlijn.

12

Vlaamse Milieumaatschappij (2020), Luchtkwaliteit in de Antwerpse agglomeratie – jaarrapport 2019. https://www.vmm.be/publicaties/luchtkwaliteit-in-de-antwerpse-agglomeratie-jaarrapport-2019
p26 figuur 7.

13 Fijn stof: Speciaal Verslag van de Europese Rekenkamer, nr. 23/2018. Luchtverontreiniging: onze gezondheid nog steeds onvoldoende beschermd. Overweging 19 e.v. Opgehaald op https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/air-quality-23-2018/nl/. NO2: Naidoo, R.N. (2019). NO2 increases the risk for childhood asthma: a global concern. The lancet, published Online April 10, 2019. Opgehaald van www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(19)30059-2/fulltext: “An important outcome from this study is the further evidence that the existing WHO standards are not protective against childhood asthma. […] urgent intervention is necessary to protect the health of those most vulnerable in society: children, particularly those with pre-existing respiratory disease.” Faustini, A., Rapp, R., & Forastiere, F. (2014). Nitrogen dioxide and mortality: review and meta-analysis of long-term studies. Eur Respir J., 44(3), 744-53 opgehaald van https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24558178: “There is evidence of a long-term effect of NO2 on mortality as great as that of PM2.5. An independent effect of NO2 emerged from multipollutant models.”

14

Sofie Depauw, Inge van den Berg, Sanda Lenzholzer, Gert-Jan Steeneveld,( 2018), Ruimtelijke strategieën voor gezonde omgevingen case streetcanyons en doortochten, uitgevoerd in opdracht van het Vlaams Planbureau voor Omgeving.
https://www.gezondleven.be/files/milieu/1_Streetcanyons_Eindrapport_compressed.pdf
p23 “Black Carbon of zwarte koolstof, beter gekend als roet, is een fractie fijnstof die vaak gebruikt wordt voor verkeersgerelateerde luchtverontreiniging en is sinds 2012 als kankerverwekkend bestempeld door het WHO. De concentraties BC stijgen proportioneel in functie van de verkeersintensiteit; voor open straten is deze stijging in de grootteorde van 0,5 μg/m³ per toename van 1000 voertuigen/uur. In straten afgeboord met een hoge bebouwing bedraagt de concentratiestijging 2 μg/m³ voor eenzelfde verkeerstoename. Kortweg zijn de black carbon concentraties dus gemiddeld 2 tot 3 keer hoger in een street canyon dan in een open straat.”

15

Resultaten burgeronderzoek Curieuzeneuzen, 2016
https://2016.curieuzeneuzen.be/be/resultaten/

16

Luchtbeleidsplan 2030 van de Vlaamse Regering
https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/1%20VR%202019%202510%20MED.0359-2%20Luchtbeleidsplan.pdf
p11 “Op specifieke locaties kan de bijdrage van lokale emissiebronnen veel hoger liggen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de bijdrage van de transportsector nabij drukke wegen en in street canyons”

17

Actieplan fijn stof en NO2 in de Antwerpse haven en de stad Antwerpen. Periode 2014-2018 (2014).
https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/nieuwactieplanantwerpen-2014-2018-goedgekeurd.pdf
Tabel 5 p30-11 “Op basis van de luchtkwaliteitskaarten worden de grootste knelpuntlocaties in de stad met betrekking tot luchtkwaliteit bepaald. Deze situeren zich vooral op drukke verkeersassen. Voor deze locaties worden prioritair maatregelen genomen in het bijzonder inzake aanpassing van de circulatie. Voor een maximaal effect worden ook maatregelen met betrekking tot functioneel groen en ruimtelijke ingrepen uitgevoerd.

18

Gehring et al., 2002; Janssen et al., 2003; Van Vliet et al., 1997

Uit het EINDRAPPORT “Impact 90 km/u beleidsmaatregel luchtkwaliteit”. Wouter Lefebvre*, Karen Van de Vel*, Stijn Janssen*, Frans Fierens#, Elke Trimpeneers#, Wim Peelaerts*, Jean Vankerkom*, Peter Viaene*, Jo Vliegen* (* : VITO # : VMMIRCEL). Studie uitgevoerd in opdracht van: Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) 2009/RMA/R/043 April 2009