Transcript: 

Nederlands

Ik ben Daan Van Brusselen, kinderarts en ik doe onderzoek naar de effecten van luchtvervuiling op kinderen.

Een van de redenen waarom kinderen nog meer kunnen blootgesteld worden aan luchtvervuiling dan volwassenen is het feit dat ze zich op een lager niveau bevinden, ze zijn gewoon minder groot, en ze wandelen of bevinden zich in een buggy net op het niveau van de uitlaatpijpen van auto’s. De luchtvervuiling, typisch ook roet, blijft wat meer op dat niveau hangen. Wat nog belangrijk is, is het feit dat ze sneller ademen en daardoor vaak ook meer luchtverontreinigende deeltjes binnen nemen dan een volwassene.

We weten dat er al effecten zijn heel vroeg in het leven. Zo weten we dat kinderen in de baarmoeder  al worden blootgesteld aan verschillende vormen van luchtvervuiling. Vooral van fijn stof is geweten dat kinderen die daaraan prenataal worden blootgesteld, dat die geboren worden met een lager geboortegewicht. Ze gaan ook vaker prematuur geboren worden met alle gevolgen vandien.

Roet

de gevaarlijkste luchtvervuiler

Gemiddelde cijfers voor Antwerpen. In straten met veel (sluipverkeer) is de bijdrage van verkeer hoger.

 • gemotoriseerd verkeer 56% 56%
 • Huishoudens 30% 30%
 • Industrie 8% 8%

bon: Luchtkwaliteit in de Antwerpse agglomeratie (VMM. 2019)

50% van de longontstekingen wereldwijd zijn deels te wijten aan slechte luchtkwaliteit

in Antwerpen krijgen elk jaar meer dan 1.000 babies en kinderen gezondheidsproblemen door slechte lucht

ze kijgen acute longonstekingen of astma, baby’s worden te vroeg geboren of met een te laag geboortegewicht

bronnen van NO2 in Antwerpen

 • Gemotoriseerd verkeer 75% 75%
 • handel, industrie en diensten 15% 15%
 • huishoudens 6% 6%
 • overigen 4% 4%

bon: Luchtkwaliteit in de Antwerpse agglomeratie (VMM. 2019)

Als we het hebben over chronische effecten dan weten we bijvoorbeeld dat de longfunctie ontwikkeling van kinderen die blootgesteld geweest zijn aan NO2, en NO2 is heel typisch verkeersgerelateerd, dat die minder goed is dan bij kinderen die daar niet aan blootgesteld zijn. We weten ook dat een verbetering van de luchtkwaliteit, en dan specifiek van NO2, er ook voor kan zorgen dat die longfunctie ontwikkeling die wat minder goed was, terug wat beter wordt.

Dan zijn er ook acute effecten. Dan spreken we bijvoorbeeld over ozon-concentraties die typisch stijgen in de zomer maar ook weer vooral als er veel verkeersgerelateerde luchtvervuiling is.

Het is duidelijk aangetoond dat er op dagen met meer luchtvervuiling meer kindjes met astma of piepende ademhaling worden gezien bij de spoeddiensten en bij de huisartsen. Heel veel ouders zullen herkennen dat ze regelmatig een pufje met Ventoline moeten gebruiken als hun kinderen piepen op de longen. Dat is iets waar we de laatste jaren ook steeds meer vragen over krijgen zeker in het stadscentrum: mijn kind piept toch wel regelmatig op de longen is dat iets wat te maken heeft de luchtvervuiling of daardoor kan verergerd worden. Daar moeten we zeker bevestigend op antwoorden.

English

My name is Daan Van Brusselen, pediatrician and I research the effects of air pollution on children. One of the reasons children can be even more exposed to air pollution than adults is the fact that they are at a lower level, they are simply smaller and walk or sit in a carrier just at the level of the exhaust pipes of cars. The air pollution, typically also soot, lingers more at that level. What’s even more important is the fact that they breathe faster and therefore often take in more air pollutants than an adult.

We know that there are effects very early in life. For example, we know that children are already exposed to various forms of air pollution in the womb. Fine dust in particular is known as a cause of lower birth weight. Children exposed before birth are also more likely to be born prematurely with all the expected consequences. 

Black carbon

the most toxic air pollutant

Averages for Antwerp. In streets with a lot of traffic, the contribution of motorized traffic is higher.

 • Motorized traffic 56% 56%
 • Households 30% 30%
 • Industry 8% 8%

source: Air quality within the city limits of Antwerp (VMM. 2019)

50% of pulmonary infections worldwide are partly due to air pollution

more than 1.000 babies and children suffer from health problems due to bad air in Antwerp

they get acute pulmonary infections or asthma, babies are born too early or with a low birth weight

Origins of NO2 in Antwerp

 • Motorized traffic 75% 75%
 • Trade and industries 15% 15%
 • Households 6% 6%
 • others 4% 4%

source: Air quality within the city limits of Antwerp (VMM. 2019)

When we talk about chronic effects, we know, for example, that the lung function development of children who have been exposed to NO2, and NO2 is very typically traffic-related, that it is less good than in children who have not been exposed to it. We also know that an improvement in the air quality, and in particular NO2, can also ensure that lung function development that was less good, gets better again.

Then there are also acute effects. For example, we might refer to ozone concentrations which typically increase in the summer, but also especially when there is a lot of traffic-related air pollution.

It has been clearly proven that on days with more air pollution, more babies with asthma or wheezing breath are seen in the emergency services and by general practitioners. Many parents will recognize that they need to regularly administer a puff of Ventolin when their children are wheezing on the lungs. That is something we have also been getting more and more questions about in recent years, especially in the city center: my child regularly wheezes on the lungs, is that something that has to do with air pollution or could it be aggravated as a result? We must certainly answer that question in the affirmative.

Français

Je m’appelle Daan Van Brusselen, pédiatre et je recherche les effets de la pollution atmosphérique sur les enfants. L’une des raisons pour lesquelles les enfants peuvent être encore plus exposés à la pollution de l’air que les adultes, est le fait qu’ils sont à un niveau inférieur, qu’ils sont simplement moins grands et qu’ils marchent ou se trouvent en poussette juste au niveau des tuyaux d’échappement des voitures. La pollution atmosphérique, généralement aussi la suie, reste un peu plus à ce niveau. Ce qui est encore plus important, c’est qu’ils respirent plus rapidement et absorbent donc souvent plus de polluants atmosphériques qu’un adulte.

Nous savons qu’il y a des effets très tôt dans la vie. Par exemple, nous savons que les enfants sont déjà exposés à diverses formes de pollution de l’air dans l’utérus. Les particules fines en particulier sont connues pour signifier que les enfants qui y sont exposés avant la naissance, naissent avec un poids de naissance inférieur. Ils sont également plus susceptibles de naître prématurément, avec toutes ses conséquences connues.

Le noir de carbone

le polluant le plus toxique

Moyennes pour Anvers. Dans les rues à fort traffic, la contribution du traffic motorisé est plus élevée.

 • Le traffic motorisé 56% 56%
 • les ménages 30% 30%
 • l’industrie 8% 8%

source: Qualité de l’air dans les limites de la ville d’Anvers (VMM. 2019)

50% des infections pulmonaires dans le monde sont en partie dues à la pollution de l’air

plus de 1.000 bébés et enfants souffrent de problèmes de santé dus au mauvais air à Anvers

ils contractent des infections pulmonaires aiguës ou de l’asthme, les bébés naissent trop tôt ou ont un faible poids à la naissance

les origines de NO2 à Anvers

 • le traffic motorisé 75% 75%
 • commerces et industrie 15% 15%
 • les ménages 6% 6%
 • divers 4% 4%

source: Qualité de l’air dans les limites de la ville d’Anvers (VMM. 2019)

Quand on parle d’effets chroniques, on sait, par exemple, que le développement de la fonction pulmonaire des enfants qui ont été exposés au NO2, et le NO2 est très typiquement lié à la circulation, qu’il est moins bon que chez les enfants qui n’y ont pas été exposés. Nous savons également qu’une amélioration de la qualité de l’air, et en particulier du NO2, peut également garantir que le développement de la fonction pulmonaire, qui était moins bon, s’améliore à nouveau.

Ensuite, il y a aussi des effets aigus. Par exemple, nous parlons de concentrations d’ozone qui augmentent généralement en été, mais aussi surtout lorsqu’il y a beaucoup de pollution atmosphérique liée à la circulation.

Il a été clairement démontré que les jours où la pollution de l’air est plus élevée, plus de bébés asthmatiques ou sifflants sont vus dans les services d’urgence et chez les médecins généralistes. De nombreux parents reconnaîtront qu’ils doivent régulièrement administrer du ventoline lorsque leurs enfants ont une respiration sifflante sur les poumons. Nous recevons  de plus en plus de questions à ce sujet ces dernières années, en particulier dans le centre-ville: mon enfant a régulièrement une respiration sifflante dans les poumons, est-ce quelque chose qui a à voir avec la pollution de l’air ou qui peut être aggravé en conséquence? Nous devons certainement répondre par l’affirmative.